Fresco Boy
Fresco Boy
 Retired: 2000
Name: Fresco Boy
Collection: Icon Series (1998)
Tile #: I12
Status: Retired
Size: 6x8 in.

About this Collection